Általános felhasználási feltételek

 

 

Az Lilith Kft. weboldalának látogatásával, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él a weboldalon található ajánlatkérés/regisztráció/feliratkozás lehetőségével:
A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Lilith Kft.

(székhely: 1108 Budapest, Szövőszék utca 18. 2. em. 10., cégjegyzékszám: 01-09-727161; adószám: 13279192-2-42.; a továbbiakban „Lilith Kft.”, „üzemeltető”).

Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon az Lilith Kft.-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: kapcsolat@perfectevent.hu
telefonszám: +36 30 639 7526
levelezési cím: Lilith Kft. 1518 Budapest, Pf: 189.

 

1. Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

Az Lilith Kft. weboldalán található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek az Lilith Kft. szellemi tulajdonát képezik.
Az Lilith Kft. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. Az Lilith Kft. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.

Az Lilith Kft. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez az Lilith Kft. weboldalával kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. DVD, pendrive, stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

Az Lilith Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

Az Lilith Kft. által működtetett honlap tartalmának bárminemű tovább felhasználása csak az Lilith Kft. mint üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. Az Lilith Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

 

2. A weboldalak tartalma, felelősség

Az Lilith Kft. által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag az Lilith Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként az Lilith Kft. szolgáltatásait nem veszi igénybe.

Az Lilith Kft. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, az Lilith Kft-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

Az Lilith Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Az Lilith Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az Lilith Kft. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

3. Kapcsolódó honlapok

Az Lilith Kft. a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Lilith Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

 

4. Adatvédelem és biztonság

Az Lilith Kft. köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Lilith Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén az Lilith Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 

5. Rendezvények, regisztráció

A regisztrációs adatlap kitöltésével, Ön hozzájárul, hogy az Lilith Kft. a későbbiekben az Ön által megadott e-mail címre ajánlatokat, rendezvény ismertetőket küldjön. A cég Adatvédelmi nyilatkozata a lap alján található linkre kattintva olvasható.

 

5.1 Részvételi díjas rendezvények esetén

A megrendelőlap kitöltése minden esetben érvényes megrendelésnek tekinthető, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.

A részvételi díjról visszaigazolásként elektronikus úton díjbekérőt küldünk, melynek alapján szíveskedjenek azt a díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra átutalni. A részvételi díj beérkezését követően állítjuk ki a számlát, amelynek formája papír alapú vagy elektronikus számla, a megrendeléskor megadott kapcsolattartási címre küldünk, vagy a rendezvény helyszínén átadjuk, elektronikus számla esetén a megadott email címre továbbítunk. A részvételi díj befizetésének hiányában a megrendelést nem tudjuk teljesíteni. Az Önök számára megküldött számla az áfát tartalmazza.

A részvétel lemondása csak írásban lehetséges. A rendezvény előtt 30 nappal történő lemondás esetén a részvételi díjat a bankszámlánkon történt jóváírást követően 8 napon belül teljes egészében visszautaljuk. 30–15 nap közötti lemondás esetén csak a részvételi díj 50%-át tudjuk visszatéríteni az előbbiekben említett módon. 15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Lemondás esetében azonban lehetőség van más személy delegálására.

Amennyiben a jelentkező nem jelenik meg a rendezvényen, és a rendezvényt megelőző 15 nappal írásban nem mondta le megrendelését, a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a részvételi díjak beérkezési sorrendjében fogadjuk.

A konferenciadíjban benne foglaltatik a konferencia programjain való részvétel, ellátás esetén a teljes ellátás, a kávészünetekben kávé, üdítő felszolgálása, valamint az ebéd biztosítása. A konferencia díjtételeinek a jelentkezési lapban megadottaknál részletesebb bontására nincs lehetőség. A természetbeni ellátás adója és járulékai a konferencia résztvevőit terhelik.

 

5.2 Díjmentes rendezvények esetén

Részvételi lehetőség a regisztráció sorrendjében történik. A rendezvény szervezői fenntartjak a jogot, hogy külön indoklás nélkül, a rendezvényt megelőzően 24 órával bárki részvételi szándékát visszautasítsa. A rendezvény kezdete előtti 24 órában külön indoklással bárki részvételi szándékát visszautasíthatja (pl. a meghirdetett rendezvény résztvevői kritériumain kívül esik).

 

6. Egyebek

Az Lilith Kft. bármikor jogosult jelen Általános Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Általános Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Általános Felhasználási Feltételekből fakadnak.

 

Budapest, 2017. október 1.